صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   سال 1395

**جدول مقایسه ای و جامع ظرفیت های پذیرش دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت**

 

مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

11

10

-

دانشگاه تهران

روزانه

10

10

-

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

روزانه

5

5

-

دانشگاه سمنان

روزانه

10

8

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

5

4

 

دانشگاه شیراز

روزانه

14

16

-

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران)

روزانه

7

8

پذیرش به عنوان مدیریت مخازن هیدروکربنی

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

روزانه

13

15

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

5

7

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

15

15

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

10

7

-

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

روزانه

8

8

-

دانشگاه تربیت مدرس

شبانه (نوبت دوم)

6

5

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

5

5

-

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

شبانه (نوبت دوم)

2

2

-

دانشگاه سمنان

شبانه (نوبت دوم)

5

4

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

4

3

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

7

6

-

دانشگاه تربیت مدرس

پردیس خودگردان

11

10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

15

15

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

5

10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پردیس خودگردان

5

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پردیس خودگردان

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

 

ظرفیت پذیرش روزانه

سال 1395

113 نفر

بدون تغییر

سال 1394

113 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

سال 1395

33 نفر

22.2 % افزایش

سال 1394

27 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

سال 1395

51 نفر

27.5% افزایش

سال 1394

40 نفر

ظرفیت پذیرش کل

سال 1395

197 نفر

9.5% افزایش

سال 1394

180 نفر

 

 

مهندسی حفاری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

5

4

-

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

روزانه

10

12

فقط مرد - اهواز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

3

3

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

3

3

پذیرش به عنوان مهندسی نفت تجهیزات نفت

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

5

5

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

6

7

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

2

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

2

پذیرش به عنوان مهندسی نفت تجهیزات نفت

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

3

2

-

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

 

 

ظرفیت پذیرش روزانه

سال 1395

32 نفر

5.9 % کاهش

سال 1394

34 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

سال 1395

11 نفر

13.8% افزایش

سال 1394

8 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

سال 1395

15 نفر

100% افزایش

سال 1394

-

ظرفیت پذیرش کل

سال 1395

58 نفر

13.8% افزایش

سال 1394

42 نفر

 

 

مهندسی بهره برداری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

6

6

-

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

روزانه

10

12

اهواز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

5

5

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

8

5

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

6

7

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پردیس خودگردان

5

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پردیس خودگردان

-

15

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در جزیره کیش

    

ظرفیت پذیرش روزانه

سال 1395

35 نفر

بدون تغییر

سال 1394

35 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

سال 1395

12 نفر

100% افزایش

سال 1394

6 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

سال 1395

20 نفر

بدون تغییر

سال 1394

20 نفر

ظرفیت پذیرش کل

سال 1395

67 نفر

9.8% افزایش

سال 1394

61 نفر

 

 

مهندسی اکتشاف نفت

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه تهران

روزانه

5

4

پذیرش به عنوان مهندسی اکتشاف نفت-  محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران

دانشگاه سمنان

روزانه

8

6

-

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

7

7

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

6

6

-

دانشگاه صنعت نفت

روزانه

12

14

آبادان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

5

7

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

6

5

-

دانشگاه یزد

روزانه

7

5

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

2

2

پذیرش به عنوان مهندسی اکتشاف نفت-  محل تحصیل دانشکده مهندسی معدن تهران

دانشگاه سمنان

شبانه (نوبت دوم)

4

2

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

شبانه (نوبت دوم)

3

2

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

شبانه (نوبت دوم)

3

4

آموزش محور

دانشگاه صنعتی شاهرود

شبانه (نوبت دوم)

3

2

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

4

3

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

3

2

-

دانشگاه یزد

شبانه (نوبت دوم)

5

3

-

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

2

3

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پردیس خودگردان

3

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

ظرفیت پذیرش روزانه

سال 1395

56 نفر

3.7 % افزایش

سال 1394

54 نفر

ظرفیت پذیرش شبانه

سال 1395

27 نفر

50% افزایش

سال 1394

18 نفر

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

سال 1395

5 نفر

37.5% کاهش

سال 1394

8 نفر

ظرفیت پذیرش کل

سال 1395

88 نفر

10% افزایش

سال 1394

80 نفر

 

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت