صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   برنامه کامل ترم پاییز

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

3 آبان

شنبه

 

4 آبان

یکشنبه

 

5 آبان

دوشنبه

 

6 آبان

سه شنبه

7 آبان

چهارشنبه

دوره ویژه درس و نکته

خواص سیالات مخزن

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

8 آبان

پنجشنبه

دوره ویژه درس و نکته

خواص سیالات مخزن

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

9 آبان

جمعه

 

دوره ویژه درس و نکته

خواص سیالات مخزن

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

10 آبان

شنبه

 

11 آبان

یکشنبه

دوره ویژه درس و نکته

خواص سنگهای مخزن

گروه 2

 (استاد میرجردوی)

شروع کلاس ساعت 10   

12 آبان

دوشنبه

13 آبان

سه شنبه

14 آبان

چهارشنبه

دوره ویژه درس و نکته

خواص سنگهای مخزن

گروه 2

 (استاد میرجردوی)

شروع کلاس ساعت 10  

15 آبان

پنجشنبه

دوره ویژه درس و نکته

خواص سنگهای مخزن

گروه 2

 (استاد میرجردوی)

شروع کلاس ساعت 10  

16 آبان

جمعه

 

آزمون های آزمایشی راهیان نفت در سراسر کشور- مرحله دوم

 

 

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

17 آبان

شنبه

 

18 آبان

یکشنبه

 

19 آبان

دوشنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 1 - دیفرانسیل

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

20 آبان

سه شنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 1 - دیفرانسیل

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

21 آبان

چهارشنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 1 - دیفرانسیل

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

22 آبان

پنجشنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 1 - دیفرانسیل

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

 

23 آبان

جمعه

درس و نکات ویژه ریاضی 1 - دیفرانسیل

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

24 آبان

شنبه

 

25 آبان

یکشنبه

26 آبان

دوشنبه

 

27 آبان

سه شنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 2 ریاضی مهندسی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

28 آبان

چهارشنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 2 ریاضی مهندسی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

29 آبان

پنجشنبه

درس و نکات ویژه ریاضی 2 ریاضی مهندسی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

30 آبان

جمعه

درس و نکات ویژه ریاضی 2 ریاضی مهندسی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

1 آذر

شنبه

 

2 آذر

یکشنبه

3 آذر

دوشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی مخزن 1

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10   

4 آذر

سه شنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی مخزن 1

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10   

5 آذر

چهارشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی مخزن 1

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10  

6 آذر

پنجشنبه

 درس و نکات ویژه

مهندسی مخزن 1

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10  

7 آذر

جمعه

 

آزمون های آزمایشی راهیان نفت در سراسر کشور- مرحله سوم

 

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

8 آذر

شنبه

 

9 آذر

یکشنبه

 

10 آذر

دوشنبه

 

11 آذر

سه شنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی  مخزن 2

(استاد میرجردوی)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

 

درس و نکات ویژه

ژئوفیزیک

(استاد ادب نژاد)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

12 آذر

چهارشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی  مخزن 2

(استاد میرجردوی)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

 

درس و نکات ویژه

ژئوفیزیک

(استاد ادب نژاد)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

 

13 آذر

پنجشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی  مخزن 2

(استاد میرجردوی)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

 

درس و نکات ویژه

ژئوشیمی

(استاد ادب نژاد)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

14 آذر

جمعه

درس و نکات ویژه

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

 (استاد ادب نژاد)

گروه 1و2

شروع کلاس ساعت 10

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

15 آذر

شنبه

 

  

16 آذر

یکشنبه

 

17 آذر

دوشنبه

 

18 آذر

سه شنبه

 

19 آذر

چهارشنبه

درس و نکات ویژه

چاه آزمایی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

20 آذر

پنجشنبه

درس و نکات ویژه

چاه آزمایی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10 

21 آذر

جمعه

درس و نکات ویژه

چاه آزمایی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

22 آذر

شنبه

 

23 آذر

یکشنبه

 

24 آذر

دوشنبه

 

25 آذر

سه شنبه

 

درس و نکات ویژه

مهندسی  بهره برداری

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

26 آذر

چهارشنبه

 

درس و نکات ویژه

مهندسی  بهره برداری

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

27 آذر

پنجشنبه

 

 درس و نکات ویژه

مهندسی  بهره برداری- مکانیک سیالات  دوفازی

(استاد حاجی سیدی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

28 آذر

جمعه

 

آزمون های آزمایشی راهیان نفت در سراسر کشور- مرحله چهارم

 

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

29 آذر

شنبه

 

30 آذر

یکشنبه

1 دی

دوشنبه

 

2 دی

سه شنبه

مجموعه دروس زمین شناسی

(استاد ادب نژاد)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10 

3 دی

چهارشنبه

مجموعه دروس زمین شناسی

(استاد ادب نژاد)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10  

4 دی

پنجشنبه

 

مجموعه دروس زمین شناسی

(استاد ادب نژاد)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10  

5 دی

جمعه

مجموعه دروس زمین شناسی

(استاد ادب نژاد)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10  

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

6 دی

شنبه

  

7 دی

یکشنبه

 

8 دی

دوشنبه

 

9 دی

سه شنبه

درس و نکات ویژه

چاه پیمایی

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

10 دی

چهارشنبه

درس و نکات ویژه

چاه پیمایی

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

11 دی

پنجشنبه

درس و نکات ویژه

چاه پیمایی

(استاد میرجردوی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

12 دی

جمعه

 

آزمون های آزمایشی راهیان نفت در سراسر کشور- مرحله پنجم (جامع اول)

 

 

 

تاریخ

روز هفته

محل برگزاری کلاس

تهران

13 دی

شنبه

 

14 دی

یکشنبه

 

15 دی

دوشنبه

 

درس و نکات ویژه

مهندسی  حفاری 1

(استاد بهرامی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

16 دی

سه شنبه

 درس و نکات ویژه

مهندسی  حفاری 1

(استاد بهرامی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

17 دی

چهارشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی  حفاری 1

(استاد بهرامی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

18 دی

پنجشنبه

درس و نکات ویژه

مهندسی  حفاری 2

(استاد بهرامی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

19 دی

جمعه

درس و نکات ویژه

مهندسی  حفاری 2

(استاد بهرامی)

گروه 2

شروع کلاس ساعت 10

 

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...


 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت